PROJEKT pn.:

 ”ZAWÓD KIEROWCA”

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oś priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy

Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób

Poddziałanie: RPSW.10.02.02 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia -ZIT

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Script logo